پروژه‌های در حال اجرا

project

میزان پیشرفت پروژه های تناسب در کشور عراق :

بغداد، منطقه مستنصریه، مجتمع تجاری فلسطین
85%
بغداد، سفارت جمهوری اسلامی ایران
60%
بغداد، خیابان فلسطین
50%
بغداد، منطقه دوره
70%
بغداد، منطقه عطیفیه
90%
بغداد، منطقه وزیریه
90%

میزان پیشرفت پروژه های تناسب در کشور ایران:

%
ساوه، بیمارستان جهاد دانشگاهی
%
همدان، سردخانه 40هزارتنی بهار
%
کرج، مجتمع تجاری مهرشهر

پروژه‌های تکمیل شده